Amfiteatr Flawiuszów. Architektura w s?u?bie propagandy

von: Iwona Feier

GRIN Verlag , 2019

ISBN: 9783346058935 , 65 Seiten

Format: PDF

Kopierschutz: frei

Mac OSX,Windows PC für alle DRM-fähigen eReader Apple iPad, Android Tablet PC's

Preis: 29,99 EUR

eBook anfordern eBook anfordern

Mehr zum Inhalt

Amfiteatr Flawiuszów. Architektura w s?u?bie propagandy


 

Bachelor Thesis from the year 2016 in the subject History - World History - Antiquity, grade: A, University of Wroclaw (Institute of Archaeology), course: Classical Archaeology, language: Polish, abstract: Przedmiotem niniejszej pracy jest Amfiteatr Flawiuszów (Koloseum) i jego rola w polityce wewn?trznej dynastii Flawiuszów (69 - 96 r.) ze szczególnym uwzgl?dnieniem konstrukcji oraz obecno?ci obiektu w ?ród?ach archeologicznych i historycznych pochodz?cych z epoki staro?ytnej. Amfiteatr powsta? jako jeden z obiektów s?u??cych propagandzie dynastii rz?dz?cej, dzi?ki którym uda?o si? jej odzyska? zaufanie ludu do w?adzy oraz doprowadzi? do ustabilizowania sytuacji finansowej i politycznej pa?stwa. This dissertation aims to present the Flavian Amphitheatre and its role in the internal policy of the Flavian dynasty (69 - 96 AD). To analyse the political role I take under consideration its construction, layout, and its presence in the archaeological evidence as well as in the works of historians of the ancient era. This Amphitheatre was built as the most important of the several buildings the Flavians used for propaganda purposes. Such strategy allowed them to regain the trust of the Roman people, and to successfully achieve and further secure financial and political stability of the state.